Καθοδήγηση

Η υπηρεσία της εκπαιδευτικής καθοδήγησης προς τους σπουδαστές συνίσταται στην εξατομικευμένη παροχή συμβουλευτικής στήριξης και βοήθειας σε θέματα που αφορούν στη διαδικασία εκπαίδευσης και μάθησης. Η αποτελεσματικότητα της μάθησης εξαρτάται από το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών, τη μέθοδο διδασκαλίας, το διδακτικό προσωπικό, το περιβάλλον μάθησης, τα προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας, τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας, τα εγχειρίδια διδασκαλίας. Ο αξιολογικός έλεγχος των παραμέτρων αυτών και οι διορθωτικές παρεμβάσεις προς όφελος του σπουδαστή αποτελούν τον κεντρικό κορμό δράσης της υπηρεσίας που περιγράφεται, με στόχο τη συνεχή βελτίωση και διασφάλιση της ακαδημαϊκής ποιότητας.