Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Το Ι.Ι.Ε.Κ. MORFI, το Κε.Δι.Βι.Μ. 1 ΚΕΠΑΝΣΗ και το Κε.Δι.Βι.Μ. 2 MORFI, ως φορείς εκπαίδευσης, λειτουργούν και αναπτύσσονται σε ένα φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Ως εκ τούτου, αντιλαμβάνονται και αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί απέναντι σ’ αυτό. Στο πλαίσιο της πολιτικής του, ο Οργανισμός, εντάσσει δράσεις που στοχεύουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, στον εθελοντισμό, στην παροχή ίσων ευκαιριών, στην υποστήριξη της τρίτης ηλικίας, στη στήριξη ατόμων με ειδικές ανάγκες, στη στήριξη της εκπαίδευσης νέων από χαμηλά κοινωνικοοικονομικά στρώματα και συμμετέχει σε οικολογικές δράσεις.

Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε πρόσκληση για τη δημιουργία συμμαχίας εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης με άλλους φορείς.

Την εταιρική και κοινωνική μας ευθύνη αναπτύσσουμε με την:

  • Ενίσχυση του εθελοντισμού
  • Στήριξη των ατόμων τρίτης ηλικίας
  • Παροχή δωρεάν εκπαίδευσης σε άτομα ευπαθή κοινωνικά
  • Συμμετοχή στο πρόγραμμα equal για παροχή υποτροφιών σε οικονομικά ασθενέστερες ομάδες καταρτιζομένων
  • Τη στήριξη ατόμων και φορέων που προάγουν τον αθλητισμό, την τέχνη και τον πολιτισμό στην πόλη μας

Δράσεις