Φοίτηση - Τίτλοι σπουδών

Η φοίτηση στο Ι.Ι.Ε.Κ. MORFI διαρκεί πέντε (5) εξάμηνα. Τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικών ωρών ειδικότητας και σε ένα (1) εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας συνολικής διάρκειας 960 ωρών. Το πέμπτο εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης δύναται να λαμβάνει χώρα παράλληλα κατά τη διάρκεια του τρίτου και του τέταρτου εξαμήνου φοίτησης.

Οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1996, από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης και τους απονέμεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης με την ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης. Οι σπουδαστές των I.E.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 40 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, προσμετρούνται αυτά στο χρόνο της Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1996 (άρθρο 47, παρ. 3 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118)).

Οι καταρτιζόμενοι μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης που τους δίνει το δικαίωμα να συμμετάσχουν στις εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης αναγνωρίζεται ως τυπικό προσόν για το διορισμό στο Δημόσιο τομέα βάσει των: Π.Δ. 50/2001 (Φ.Ε.Κ. 39/Α΄/05-03-2001) και Π.Δ. 347/2003 (Φ.Ε.Κ. 115/Α΄/31-12-2003) Εγκ. ΔΟΑ/Φ13/1873, παράρτημα Γ΄ και ο κάτοχός του μοριοδοτείται σε διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. με 150 μόρια, άρθρο 8 Ν. 3051/2002 (Φ.Ε.Κ. 220/Α΄/20-09-2002).

Οι εξετάσεις πιστοποίησης πραγματοποιούνται σε εθνικό επίπεδο, δύο φορές το χρόνο. Περιλαμβάνουν πρακτικό και θεωρητικό μέρος και οι συμμετέχοντες διαγωνίζονται σε κοινά θέματα για όλη την Ελλάδα.

Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι αναγνωρισμένο, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Π.Δ. 231/29-7-98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 92/51/Ε.Ο.Κ.).

Επίσης, το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης αναγνωρίζεται ως τυπικό προσόν για το διορισμό στο Δημόσιο τομέα βάσει των: Π.Δ. 50/2001 (Φ.Ε.Κ. 39/Α΄/05-03-2001) και Π.Δ. 347/2003 (Φ.Ε.Κ. 115/Α΄/31-12-2003) Εγκ. ΔΟΑ/Φ13/1873, παράρτημα Γ΄ και ο κάτοχός του (από κατάταξη) μοριοδοτείται σε διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. με 150 μόρια, άρθρο 8 Ν. 3051/2002 (Φ.Ε.Κ. 220/Α΄/20-09-2002).

Η φοίτηση στο Κε.Δι.Βι.Μ. ΚΕΠΑΝΣΗ είναι υποχρεωτική και οι καταρτιζόμενοι υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών, τα οποία περιλαμβάνουν θεωρητικά, εργαστηριακά και μικτά μαθήματα. Η φοίτηση ποικίλει ανάλογα με την ειδικότητα. Οι καταρτιζόμενοι με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους και αφού εκπονήσουν πτυχιακή εργασία, λαμβάνουν Βεβαίωση Σπουδών.