Πιστοποίηση

Οι καταρτιζόμενοι μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης που τους δίνει το δικαίωμα να συμμετάσχουν στις εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Οι εξετάσεις πιστοποίησης πραγματοποιούνται σε εθνικό επίπεδο, δύο φορές το χρόνο. Περιλαμβάνουν πρακτικό και θεωρητικό μέρος και οι συμμετέχοντες διαγωνίζονται σε κοινά θέματα για όλη την Ελλάδα.

Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι αναγνωρισμένο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Π.Δ. 231/29-7-98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 92/51/Ε.Ο.Κ.).

Επίσης, το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης αναγνωρίζεται ως τυπικό προσόν για το διορισμό στο Δημόσιο τομέα βάσει των: Π.Δ. 50/2001 (Φ.Ε.Κ. 39/Α΄/05-03-2001) και Π.Δ. 347/2003 (Φ.Ε.Κ. 115/Α΄/31-12-2003) Εγκ. ΔΟΑ/Φ13/1873, Παράρτημα Γ΄ και ο κάτοχός του (από κατάταξη) μοριοδοτείται σε διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. με 150 μόρια, άρθρο 8 Ν. 3051/2002 (Φ.Ε.Κ. 220/Α΄/20-09-2002).