Συχνές ερωτήσεις

Το Ι.I.Ε.Κ. MORFI είναι αναγνωρισμένο από το κράτος;

Το Ι.Ι.Ε.Κ. MORFI είναι αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος και εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού(ΦΕΚ Β/104/31-1-2007), αριθμός πράξης ΣΤ΄/510 και με αριθμό μητρώου 12009.

Το Κε.Δι.Βι.Μ. 1 ΚΕΠΑΝΣΗ είναι αναγνωρισμένο από το κράτος;

Στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 ΚΕΠΑΝΣΗ με κωδικό 6322, χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας (ΛΑ/9256, ΦΕΚ Β 807/8.4.2013), σύμφωνα με τις τις Υ.Α. 19780/16-2-2011 ΦΕΚ Β 472/ 24-03-2011 και 32827/Η/26-3-2012 ΦΕΚ Β 947/27-03-2012, από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Το δίπλωμα του Ι.Ι.Ε.Κ. MORFI είναι αναγνωρισμένο;

Ο απόφοιτος του Ι.Ι.Ε.Κ. MORFI με την ολοκλήρωση των σπουδών του λαμβάνει δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης.

Το Δίπλωμα αυτό είναι αναγνωρισμένο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Π.Δ. 231/29-7-98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 92/51/Ε.Ο.Κ.).

Με το δίπλωμα του Ι.Ι.Ε.Κ. MORFI μπορώ να συμμετάσχω σε διαγωνισμούς του Δημοσίου;

Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης αναγνωρίζεται ως τυπικό προσόν για το διορισμό στο Δημόσιο τομέα βάσει των: Π.Δ. 50/2001 (Φ.Ε.Κ. 39/Α΄/05-03-2001) και Π.Δ. 347/2003 (Φ.Ε.Κ. 115/Α΄/31-12-2003) Εγκ. ΔΟΑ/Φ13/1873, Παράρτημα Γ΄ και ο κάτοχός του μοριοδοτείται σε διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. με 150 μόρια, άρθρο 8 Ν. 3051/2002 (Φ.Ε.Κ. 220/Α΄/20-09-2002).

Πόσο διαρκεί η φοίτηση στο Ι.Ι.Ε.Κ. MORFI;

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. διαρκεί πέντε (5) εξάμηνα. Τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικών ωρών ειδικότητας και σε ένα (1) εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας συνολικής διάρκειας 960 ωρών. Το πέμπτο εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης δύναται να λαμβάνει χώρα παράλληλα κατά τη διάρκεια του τρίτου και του τέταρτου εξαμήνου φοίτησης.

Οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1996, από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης και τους απονέμεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης με την ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης. Οι σπουδαστές των I.E.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 40 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, προσμετρούνται αυτά στο χρόνο της Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1996 (άρθρο 47, παρ. 3 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118)).

Πόσο διαρκεί η φοίτηση στο Κε.Δι.Βι.Μ. 1 ΚΕΠΑΝΣΗ;

Η διάρκεια των σπουδών κυμαίνεται από 4 μήνες έως και δύο έτη ανάλογα με την ειδικότητα που θα επιλέξτε.

Ποιο είναι το ωρολόγιο πρόγραμμα φοίτησης;

Η κατάρτιση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες των καταρτιζομένων και υπάρχει η δυνατότητα φοίτησης σε πρωινή, μεσημβρινή ή απογευματινή ζώνη προγράμματος.

Ποια είναι η διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους στο Κε.Δι.Βι.Μ. 1 ΚΕΠΑΝΣΗ και στο Ι.Ι.Ε.Κ. MORFI ;

Το σπουδαστικό έτος ξεκινάει στα μέσα Οκτωβρίου και διαρκεί περίπου μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης  των ακαδημαϊκών ετών,  καθορίζονται με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Ποια είναι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή μου στο Κε.Δι.Βι.Μ. 1 ΚΕΠΑΝΣΗ και στο Ι.Ι.Ε.Κ. MORFI;

Τα δικαιολογητικά εγγραφής είναι τα εξής:

 i) 2 φωτοαντίγραφα απολυτηρίου Λυκείου ή Γυμνασίου ανάλογα με τη δομή εκπαίδευσης που επιλέγετε

ii) 2 φωτοαντίγραφα αστυνομικής ταυτότητας

iii) 4 φωτογραφίες

Για ορισμένες ειδικότητες απαιτούνται κάποια επιπρόσθετα δικαιολογητικά. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη Γραμματεία της σχολής.

Το Ι.Ι.Ε.Κ. MORFI παρέχει αναβολή στράτευσης για τις σπουδές μου;

Το Ι.Ι.Ε.Κ. παρέχει αναβολή στράτευσης, η οποία παρέχεται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου.

Το Κε.Δι.Βι.Μ. 1 ΚΕΠΑΝΣΗ παρέχει αναβολή στράτευσης για τις σπουδές μου;

Το Κε.Δι.Βι.Μ. 1 ΚΕΠΑΝΣΗ δεν παρέχει αναβολή στράτευσης.

Υπάρχουν ειδικότητες για αποφοίτους Γυμνασίου στο Κε.Δι.Βι.Μ. 1 ΚΕΠΑΝΣΗ και στο Ι.Ι.Ε.Κ. MORFI;

Το Κε.Δι.Βι.Μ. 1 ΚΕΠΑΝΣΗ δέχεται σπουδαστές αποφοίτους Γυμνασίου ενώ το Ι.Ι.Ε.Κ. MORFI όχι.

Παρέχεται στήριξη στους αποφοίτους για επαγγελματική αποκατάσταση;

Την κατάρτιση των σπουδαστών μας υποστηρίζει ένα μεγάλο δίκτυο από επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Ι.Δ. που έχουν διακριθεί στον τομέα τους και προσφέρουν ευκαιρίες εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης, πρακτικής άσκησης και θέσεις εργασίας.

Λειτουργεί η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) που ως στόχο έχει την παροχή υπηρεσιών στήριξης των αποφοίτων μας στην αγορά εργασίας.

Στο Κε.Δι.Βι.Μ. 2 MORFI τι σεμινάρια μπορεί να παρακολουθήσει ο ενδιαφερόμενος;

Στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης οργανώνονται και υλοποιούνται πιστοποιημένα επιδοτούμενα και αυτοχρηματοδοτούμενα σεμινάρια επαγγελματικής/προσωπικής ανάπτυξης για νέους και ώριμους εργαζόμενους διαφόρων τομέων. Για περισσότερες πληροφορίες περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας.

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Erasmus+

Η δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση στον Οργανισμό μας, συμπληρώνεται με δράσεις του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+. Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης(Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κ.τ.λ.).

Ο Οργανισμός μας συμμετέχει στις βασικές δράσεις του προγράμματος:

ΚΑ1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων/Learning Mobility of Individuals.

H Δράση αναδεικνύει ευκαιρίες και δυνατότητες βελτίωσης των γνώσεων και δεξιοτήτων των ατόμων που εργάζονται ή μαθητεύουν στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Τα σχέδια προωθούν δραστηριότητες διακρατικής κινητικότητας με σκοπό την τεχνική εκπαίδευση, κατάρτιση, μαθητεία, πρακτική άσκηση, job shadowing σε φορείς υποδοχής που εδρεύουν σε χώρες της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μετέχουν στο πρόγραμμα.

Μέσω των σχεδίων κινητικότητας, οι ωφελούμενοι μπορούν να αποκτήσουν νέες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες με στόχο την προσωπική τους ανάπτυξη, να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες, να έρθουν σε επαφή με μια νέα κουλτούρα και πολιτισμό και να αναπτύξουν το αίσθημα της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Ενισχύεται η συνέργεια και διασύνδεση των δομών της τυπικής, άτυπης εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης, απασχόλησης και επιχειρηματικότητας και προωθείται η αναγνώριση και πιστοποίηση των δεξιοτήτων που αποκτώνται κατά τις περιόδους κατάρτισης στο εξωτερικό.

ΚΑ1: Εκπαίδευση ενηλίκων

Η Δράση κινητικότητας προσωπικού εκπαίδευσης ενηλίκων προσφέρει την ευκαιρία στο προσωπικό φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων να βελτιώσει τις βασικές ικανότητες και δεξιότητές του μέσα από δραστηριότητες διακρατικής κινητικότητας. Οι δραστηριότητες αυτές σκοπό έχουν την βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης κάθε τύπου και την συσχέτισή τους με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας εν γένει. Οι συμμετέχοντες μέσω των δραστηριοτήτων που προσφέρουν τα σχέδια μαθησιακής κινητικότητας έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν διδασκαλία ή κατάρτιση σε φορέα εταίρο στο εξωτερικό, να συμμετέχουν σε δομημένους κύκλους μαθημάτων καθώς επίσης να υλοποιήσουν επιτόπια παρακολούθηση εργασίας για ένα χρονικό διάστημα στο εξωτερικό σε φορέα που δραστηριοποιείται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων.

ΚΑ2: Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση /Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή ΚαλώνΠρακτικών/Co-operation for Innovation and Good Practices

Η δράση στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) αφορά στην ανάπτυξη και ενίσχυση διακρατικών συνεργασιών μεταξύ φορέων/οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς της οικονομίας προκειμένου να παράξουν από κοινού αποτελέσματα και παραδοτέα προϊόντα για την επαγγελματική κατάρτιση και την αγορά εργασίας. Αυτό πρακτικά σημαίνει, ότι μέσα από τη διεθνή συνεργασία, την ανταλλαγή καλών πρακτικών, καινοτομιών και τεχνογνωσίας μπορούν φορείς να δημιουργήσουν, στη βάση ενός κοινού οράματος και μιας συμπεφωνημένης στόχευσης, παραδοτέα που θα καλύψουν τις επαγγελματικές ανάγκες σε εκπαίδευση και κατάρτιση μιας ομάδας-στόχου στην αγορά εργασίας, στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Πρακτικά ενθαρρύνονται διατομεακές συνεργασίες φορέων που ανήκουν σε διαφορετικούς χώρους υπό την προϋπόθεση ότι καθένας από αυτούς μέσα από την εμπειρία, το θεσμικό και επιχειρησιακό του ρόλο μπορεί να συμβάλει με αποτελεσματικότητα στην ευόδωση των στόχων του σχεδίου.

Σχέδια κινητικότητας που έχουν υλοποιηθεί ως φορέας αποστολής:

  • «Βρεφονηπιαγωγός και Μουσειακή Εκπαίδευση στην Προσχολική Ηλικία», Λεμεσός 2009, LDV (IVT)
  • «Το παιδικό ιχνογράφημα ως ψυχοδιαγνωστικό μέσο για παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας», Ρίμινι 2011, LDV (IVT)
  • «Κατάρτιση και δικτύωση νέων στους δρόμους της Ευρώπης», Γερμανία (Καρλσρούη) και Ιταλία (Ρέντε) 2015, ERASMUS+

Σχέδια που έχουν υλοποιηθεί ως φορέας υποδοχής:

  • «Εκπαίδευση παραγωγών Βιολογικού Ελαιόλαδου», Ηράκλειο 2010, LDV (PLM)
  • «Εκπαίδευση γεωργών στη βιολογική γεωργία», Ηράκλειο 2011, LDV (PLM)