Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Erasmus+

Η δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση στον Οργανισμό μας, συμπληρώνεται με δράσεις του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+. Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης(Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κ.τ.λ.).

Ο Οργανισμός μας συμμετέχει στις βασικές δράσεις του προγράμματος:

ΚΑ1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων/Learning Mobility of Individuals.

H Δράση αναδεικνύει ευκαιρίες και δυνατότητες βελτίωσης των γνώσεων και δεξιοτήτων των ατόμων που εργάζονται ή μαθητεύουν στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Τα σχέδια προωθούν δραστηριότητες διακρατικής κινητικότητας με σκοπό την τεχνική εκπαίδευση, κατάρτιση, μαθητεία, πρακτική άσκηση, job shadowing σε φορείς υποδοχής που εδρεύουν σε χώρες της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μετέχουν στο πρόγραμμα.

Μέσω των σχεδίων κινητικότητας, οι ωφελούμενοι μπορούν να αποκτήσουν νέες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες με στόχο την προσωπική τους ανάπτυξη, να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες, να έρθουν σε επαφή με μια νέα κουλτούρα και πολιτισμό και να αναπτύξουν το αίσθημα της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Ενισχύεται η συνέργεια και διασύνδεση των δομών της τυπικής, άτυπης εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης, απασχόλησης και επιχειρηματικότητας και προωθείται η αναγνώριση και πιστοποίηση των δεξιοτήτων που αποκτώνται κατά τις περιόδους κατάρτισης στο εξωτερικό.

ΚΑ1: Εκπαίδευση ενηλίκων

Η Δράση κινητικότητας προσωπικού εκπαίδευσης ενηλίκων προσφέρει την ευκαιρία στο προσωπικό φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων να βελτιώσει τις βασικές ικανότητες και δεξιότητές του μέσα από δραστηριότητες διακρατικής κινητικότητας. Οι δραστηριότητες αυτές σκοπό έχουν την βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης κάθε τύπου και την συσχέτισή τους με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας εν γένει. Οι συμμετέχοντες μέσω των δραστηριοτήτων που προσφέρουν τα σχέδια μαθησιακής κινητικότητας έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν διδασκαλία ή κατάρτιση σε φορέα εταίρο στο εξωτερικό, να συμμετέχουν σε δομημένους κύκλους μαθημάτων καθώς επίσης να υλοποιήσουν επιτόπια παρακολούθηση εργασίας για ένα χρονικό διάστημα στο εξωτερικό σε φορέα που δραστηριοποιείται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων.

ΚΑ2: Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση /Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή ΚαλώνΠρακτικών/Co-operation for Innovation and Good Practices

Η δράση στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) αφορά στην ανάπτυξη και ενίσχυση διακρατικών συνεργασιών μεταξύ φορέων/οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς της οικονομίας προκειμένου να παράξουν από κοινού αποτελέσματα και παραδοτέα προϊόντα για την επαγγελματική κατάρτιση και την αγορά εργασίας. Αυτό πρακτικά σημαίνει, ότι μέσα από τη διεθνή συνεργασία, την ανταλλαγή καλών πρακτικών, καινοτομιών και τεχνογνωσίας μπορούν φορείς να δημιουργήσουν, στη βάση ενός κοινού οράματος και μιας συμπεφωνημένης στόχευσης, παραδοτέα που θα καλύψουν τις επαγγελματικές ανάγκες σε εκπαίδευση και κατάρτιση μιας ομάδας-στόχου στην αγορά εργασίας, στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Πρακτικά ενθαρρύνονται διατομεακές συνεργασίες φορέων που ανήκουν σε διαφορετικούς χώρους υπό την προϋπόθεση ότι καθένας από αυτούς μέσα από την εμπειρία, το θεσμικό και επιχειρησιακό του ρόλο μπορεί να συμβάλει με αποτελεσματικότητα στην ευόδωση των στόχων του σχεδίου.

Σχέδια κινητικότητας που έχουν υλοποιηθεί ως φορέας αποστολής:

  • «Βρεφονηπιαγωγός και Μουσειακή Εκπαίδευση στην Προσχολική Ηλικία», Λεμεσός 2009, LDV (IVT)
  • «Το παιδικό ιχνογράφημα ως ψυχοδιαγνωστικό μέσο για παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας», Ρίμινι 2011, LDV (IVT)
  • «Κατάρτιση και δικτύωση νέων στους δρόμους της Ευρώπης», Γερμανία (Καρλσρούη) και Ιταλία (Ρέντε) 2015, ERASMUS+

Σχέδια που έχουν υλοποιηθεί ως φορέας υποδοχής:

  • «Εκπαίδευση παραγωγών Βιολογικού Ελαιόλαδου», Ηράκλειο 2010, LDV (PLM)
  • «Εκπαίδευση γεωργών στη βιολογική γεωργία», Ηράκλειο 2011, LDV (PLM)

Δράσεις