Τα αποτελέσματα του σχεδίου «Κατάρτιση και Δικτύωση νέων στους δρόμους της Ευρώπης» που υλοποιήθηκε από το Ι.Ι.Ε.Κ. MORFI στο πλαίσιο του Erasmus+.

Το Ι.Ι.Ε.Κ. MORFI αναγνωρίζοντας την προστιθέμενη αξία των προγραμμάτων κινητικότητας, υλοποιεί σχετικά προγράμματα από το 2009 μέχρι σήμερα. Το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 το Ι.Ι.Ε.Κ. MORFI υλοποίησε με επιτυχία το Σχέδιο «Κατάρτιση και Δικτύωση νέων στους δρόμους της Ευρώπης». Το σχέδιο προέβλεπε την μετακίνηση 2 ροών (ομάδων) σπουδαστών των ειδικοτήτων «Τεχνικός Φαρμάκων, Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων» και «Προσχολικής αγωγής δραστηριοτήτων δημιουργίας και έκφρασης», για 14 ημέρες στην Γερμανία (Καρλσρούη) και στην Ιταλία (Ρέντε) αντίστοιχα.

Οι σπουδαστές που επιλέχθηκαν, ταξίδεψαν στη Γερμανία και στην Ιταλία, όπου καταρτίστηκαν σε θέματα  του αντικειμένου τους για τα οποία πιστοποιήθηκαν, έκαναν επαγγελματικές επισκέψεις αλλά και πολιτιστικές επισκέψεις-εκδρομές.  Στο πλαίσιο της εκπαίδευσής τους, οι συμμετέχοντες στη ροή 1 διεύρυναν την κατανόηση πρακτικών, πολιτικών και συστημάτων στον εργασιακό και εκπαιδευτικό τομέα και  εξοικειώθηκαν με τη μετατόπιση του επαγγελματικού παραδείγματος από το παραδοσιακό εμπόριο στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Οι συμμετέχοντες στη ροή 2 εξοικειώθηκαν με τη μίξη διδακτικών μεθόδων και τη δύναμη της εμπειρικής μάθησης που προσιδιάζουν στην περιβαλλοντική εκπαίδευση , ασκήθηκαν στην αναπαράσταση ιδεών με πρωτοτυπία,  ενίσχυσαν την αξία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο πεδίο ως μεθοδολογία βελτίωσης της μάθησης αλλά και της σχέσης ανθρώπου και περιβάλλοντος.

Οι σπουδαστές έλαβαν γνώσεις και δεξιότητες που συνέβαλαν στην προσωπική και επαγγελματική τους ενδυνάμωση ώστε να έχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα στο περιβάλλον οικονομικής κρίσης και υψηλού ποσοστού ανεργίας των νέων στη χώρα μας. Επιπλέον, ο μετασχηματισμός δεξιοτήτων που επιτεύχθηκε, μείωσε την αναντιστοιχία των προσόντων τους με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Παράλληλα βελτίωσαν τις γλωσσικές και πολιτιστικές τους δεξιότητες και ανέπτυξαν το αίσθημα της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Επίσης, ασκήθηκαν στη συνεργασία, την ανταλλαγή απόψεων και την ομαδικότητα ενώ αναγνώρισαν την αξία της εκμάθησης ξένων γλωσσών και της δια βίου μάθησης. Η αλλαγή συμπεριφορών και πεποιθήσεων που σχετίζονται με την ενθάρρυνση της κατανόησης της ετερότητας, την ανοχή του διαφορετικού και το σεβασμό του άλλου, αποτελεί επίσης αποτέλεσμα του  σχεδίου. Οι κινητικότητες των σπουδαστών πιστοποιηθήκαν με τα σχετικά  έγγραφα Europass, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στο βιογραφικό portfolio των συμμετεχόντων ως απόδειξη της εξειδίκευσης που έλαβαν κατά την ευρωπαϊκή κινητικότητά τους.

Τέλος, το εν λόγω σχέδιο αθροιστικά και σε συνέχεια με τα προηγούμενα ενισχύει την εξωστρέφεια του φορέα μας στην κατάρτιση και τη δικτύωση με φορείς, ιδρύματα και επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής κοινότητας, προωθεί αλλαγές για εκσυγχρονισμό και διεθνοποίηση.