Το δίπλωμα του Ι.Ι.Ε.Κ. MORFI είναι αναγνωρισμένο;

Ο απόφοιτος του Ι.Ι.Ε.Κ. MORFI με την ολοκλήρωση των σπουδών του λαμβάνει δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης.

Το Δίπλωμα αυτό είναι αναγνωρισμένο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Π.Δ. 231/29-7-98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 92/51/Ε.Ο.Κ.).