Άμεσα ξεκινούν οι εξετάσεις απόκτησης του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

Άμεσα ξεκινούν οι εξετάσεις απόκτησης του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ: 3625/42655/17-4-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας, το ύψος του Τέλους συμμετοχής των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων ορίζεται ως εξής:

Α) Μέχρι τις 31η Αυγούστου 2015, το ανωτέρω Τέλος Εξέτασης ορίζεται σε είκοσι πέντε ευρώ (25€).

Β) Από την 1η Σεπτεμβρίου 2015, το ανωτέρω Τέλος Εξέτασης ορίζεται σε πενήντα ευρώ (50€).

Από την επόμενη εβδομάδα, οπότε και αναμένεται να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η με αριθ. πρωτ. 3501/41173/14-4-2015 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα ξεκινήσει να λειτουργεί η ψηφιακή υπηρεσία για τις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

Οι ενδιαφερόμενοι, πέραν των ατομικών στοιχείων τους (ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ), οφείλουν να καταβάλλουν στα πιστοποιημένα Κέντρα εξέτασης την αξία του Τέλους εξέτασης, καθώς η έκδοση και πληρωμή του διενεργείται αποκλειστικά από τα Κέντρα Εξέτασης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων για το σύνολο των ατόμων κάθε Τμήματος εξέτασης. Οι εξετάσεις θα γίνονται καθημερινές, Δευτέρα έως Παρασκευή εκτός επισήμων αργιών από τις 8:00-14:00. Η διάρκεια της εξέτασης καθορίστηκε στα 90 λεπτά της ώρας.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την 26η Νοεμβρίου 2015, η λιανική πώληση γεωργικών φαρμάκων για επαγγελματική χρήση γίνεται εφόσον εξασφαλισθεί ότι η χρήση τους γίνεται από πρόσωπο ή υπό την επίβλεψη προσώπου, στο οποίο έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης των θεμάτων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κε.Δι.Βι.Μ 2 MORFI για την προετοιμασία τους για τις εξετάσεις (εγγραφές στα τμήματα κατάρτισης ή εναλλακτικοί τρόποι προετοιμασίας) και για την ένταξη τους σε τμήματα εξετάσεων.

Ενδιαφέρεστε για αυτό το πρόγραμμα; Συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος