ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2015

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προκηρύσσει κάθε χρόνο προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ για εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν 1-25 άτομα και απασχολούνται με ασφάλιση ΙΚΑ. Τα προγράμματα αυτά υλοποιούνται από τους φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς.

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2  MORFI  ή Κε.Δι.Βι.Μ2  MORFI, κατανοώντας απόλυτα τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων, δημιουργεί προγράμματα εργαζομένων προσαρμοσμένα στη σημερινή πραγματικότητα προκειμένου να ανταποκριθούν επιτυχώς στις σύγχρονες απαιτήσεις. Τα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης του ΛΑΕΚ για εργαζόμενους αποτελούν ιδανική ευκαιρία για τις μικρές Επιχειρήσεις, που έχουν ανάγκες, να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους, χωρίς την παραμικρή οικονομική επιβάρυνση.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων γίνεται μετά από αξιολόγηση των προτάσεων που έχουν υποβάλει οι φορείς μετά την δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για ΛΑΕΚ 1-25 από τον ΟΑΕΔ..

Υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις έτους 2015 (ΛΑΕΚ 1−25 έτους 2015).

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

 • οι οριζόμενοι από το καταστατικό τους Φορείς Εκπροσώπησης των Εργοδοτών, των οποίων τα μέλη διατηρούν επαγγελματική δραστηριότητα και όχι μόνο ομοιοεπαγγελματική ιδιότητα.
 • επιστημονικοί Σύλλογοι, των οποίων οι επιχειρήσεις-μέλη απασχολούν 1-25 άτομα και δεν καλύπτονται από Φορέα Εκπροσώπησης των Εργοδοτών
 • τα επιμελητήρια των οποίων οι επιχειρήσεις − μέλη απασχολούν από 1−25 άτομα και δεν καλύπτονται    από Φορέα Εκπροσώπησης των Εργοδοτών

Οι ανωτέρω δικαιούχοι φορείς οφείλουν να συμπεριλάβουν στις προτάσεις τους μόνο εργαζόμενους επιχειρήσεων του κλάδου που εκπροσωπούν.

Στα προγράμματα κατάρτισης δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχουν, υπό τον όρο ότι καταβάλλεται γι’αυτούς η εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%),  και εργαζόμενοι (ανεξάρτητοι):

 • των οποίων οι εργοδότες δεν καλύπτονται από φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών ή
 • των  οποίων  οι  εργοδότες  τους  δεν  επιθυμούν  τη  συμμετοχή  τους  σε  πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του φορέα εκπροσώπησης του κλάδου τους ή
 • Το αντικείμενο απασχόλησής τους δεν τους επιτρέπει να έχουν δεν έχουν σταθερό εργοδότη, λόγω του αντικειμένου απασχόλησής τους.

Αυτοί οι εργαζόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στα σεμινάρια ως «ανεξάρτητοι».

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

Στα  προγράμματα κατάρτισης εντάσσονται οι επιχειρήσεις που:

 • Επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους και είναι μέλη των φορέων εκπροσώπησης των   εργοδοτών του κλάδου τους, οι οποίοι αναλαμβάνουν την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης
 • κατέβαλαν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%) για τους εργαζόμενους της επιχείρησής τους.
 • απασχολούν από 1 έως 25 εργαζομένους
 • το πρόγραμμα κατάρτισης που συμμετέχουν δε χρηματοδοτείται από άλλο φορέα
 • δε χρηματοδοτούνται από άλλο πρόγραμμα κατάρτισης του ΟΑΕΔ και του ΛΑΕΚ για τους εργαζόμενους που λαμβάνουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα

 ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Τα προγράμματα κατάρτισης πρέπει να υλοποιηθούν έως  τέλος του χρόνου (υπάρχει δυνατότητα παράτασης με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ)

 • Τα  προγράμματα  υλοποιούνται  σε  δομές  Πιστοποιημένων  από  τον ΕΟΠΠΕΠ  Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (πρώην ΚΕΚ).
 • Υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας (εκτός από Κυριακές και άλλες επίσημες αργίες).
 • Περιλαμβάνουν μόνο θεωρητικό μέρος, έχουν διάρκεια τους ορίζεται στις 32 ώρεςκαι ο αριθμός διδακτικών ωρών ημερησίως δεν υπερβαίνει τις τέσσερις (4).
 • Κάθε εργαζόμενος μπορεί να συμμετάσχει μόνο σε ένα πρόγραμμα.
 • Κάθε τμήμα θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 10 και το μέγιστο 25 καταρτιζόμενους.
 • Κατ’ εξαίρεση οι εργαζόμενοι σε εποχικές επιχειρήσεις μπορούν να καταρτίζονται και κατά το χρονικό διάστημα που οι επιχειρήσεις αυτές δε λειτουργούν γιατί δεν υφίσταται ωράριο και επομένως δεν ισχύει η δέσμευση υλοποίησης εκτός ωραρίου.

 Κάθε  πρόταση  που  υποβάλλει  ο  Φορέας  Εκπροσώπησης  Εργοδοτών  πρέπει  υποχρεωτικά  να περιλαμβάνει εργαζόμενους από τέσσερις (4) τουλάχιστον επιχειρήσεις. Η  ανωτέρω δέσμευση  δεν  ισχύει  για  τα  προγράμματα  κατάρτισης  που  περιλαμβάνουν  μόνο ανεξάρτητους εργαζόμενους ίδιας ειδικότητας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:                                                                                                                                   

Α. Για τον εργαζόμενο που θα συμμετάσχει μέσω της επιχείρησης στην οποία εργάζεται:
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ στην οποία πρέπει να επισυναφθούν:

1. Φωτοτυπία Ταυτότητας
2. Φωτοτυπία Τραπεζικού Βιβλιαρίου
3. Φωτοτυπία Νόμιμου Παραστατικού από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. που να αποδεικνύει το Α.Φ.Μ (εκκαθαριστικό σημείωμα ή φορολογική δήλωση ή φορολογική ενημερότητα).
4. ΑΜΚΑ
5. Μόνο για τους εποχικούς εργαζόμενους, λύση της σύμβασης της προηγούμενης περιόδου.


Β. Για τον «ανεξάρτητο» εργαζόμενο (που δε θα συμμετάσχει μέσω της επιχείρησης στην οποία εργάζεται), ΑΙΤΗΣΗ  στην οποία πρέπει να επισυναφθούν:

1. Επικυρωμένη φωτοτυπία Ταυτότητας
2. Φωτοτυπία Τραπεζικού Βιβλιαρίου
3. Φωτοτυπία Νόμιμου Παραστατικού από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. που να αποδεικνύει το Α.Φ.Μ (εκκαθαριστικό  σημείωμα ή φορολογική δήλωση ή φορολογική ενημερότητα)
4. Επικυρωμένη φωτοτυπία Βιβλιαρίου Ασθενείας ΙΚΑ.
5 .ΑΜΚΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ                                                                                                                                       
Στους συμμετέχοντες, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος δίδονται Βεβαιώσεις παρακολούθησης.

 

Ενδιαφέρεστε για αυτό το πρόγραμμα; Συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος