Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΕΦΕΤ

ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007

Σύμφωνα με την υγειονομική διάταξη ΦΕΚ 2718/8-10-2012, δημιουργείται η υποχρέωση σε όλο το προσωπικό των επιχειρήσεων της χώρας που δραστηριοποιείται στον χώρο των τροφίμων και ποτών, σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, να εκπαιδευτεί σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας (άρθρο 9 της νέας υγειονομικής νομοθεσίας).

Στόχος: Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων.

Ποιους αφορούν: Το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07.

Προγράμματα Επιπέδου 1

Αφορούν κατάρτιση απλών χειριστών σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων. Το Κε.Δι.Βι.Μ. 2 MORFI θα χρησιμοποιήσει εκπαιδευτές από το Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία. Ο ΕΦΕΤ καθορίζει το ελάχιστο περιεχόμενο των προγραμμάτων, εγκρίνει και ελέγχει την υλοποίησή τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, διενεργεί τη διαδικασία αξιολόγησης και εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

10 ώρες

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ - ΗΜΕΡΑ 1η

  • Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων
  • Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών
  • Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους
  • Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ - ΗΜΕΡΑ 2η

  • Το Εργασιακό Περιβάλλον
  • Πρακτικές καθαρισμού
  • Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών
  • Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι υπόκεινται σε εξετάσεις προκειμένου να αξιολογηθούν. Οι εξετάσεις θα γίνονται σε σημεία και χρόνο που καθορίζονται από τον ΕΦΕΤ και τα οποία γνωστοποιούνται εντός 10 ημερών από την ανακοίνωση ολοκλήρωσης του προγράμματος μέσω του ιστότοπου του ΕΦΕΤ. Η αξιολόγηση και η κατάρτιση του τελικού πίνακα των επιτυχόντων γίνεται με μέριμνα των τριμελών επιτροπών που ορίζονται από το Δ.Σ. του ΕΦΕΤ σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 3438/2006.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν την αίτηση τους στο Κε.Δι.Βι.Μ. 2 MORFI. Όταν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός αιτήσεων για τη δημιουργία τμήματος (30 άτομα), ο φάκελος του προγράμματος θα αποσταλεί προς έγκριση στον ΕΦΕΤ. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για την έναρξη του σεμιναρίου μόλις συμπληρωθεί το κάθε τμήμα.

ΚΟΣΤΟΣ

50 ευρώ ανά εκπαιδευόμενο (στην τιμή δεν περιλαμβάνεται το παράβολο για τις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΦΕΤ (30 ευρώ).

Ενδιαφέρεστε για αυτό το πρόγραμμα; Συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος