Κατάσταση Υποψηφίων για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. Περιόδου 2015Α

01/07/2015 Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ανακοίνωσε την κατάσταση υποψηφίων για τις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. περιόδου 2015Α για την Πέμπτη 02 Ιουλίου 2015 

Για το πρακτικό μερος πατήστε εδώ
Για το θεωρητικό μέρος πατήστε εδώ